Κανονισμοί

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΓΟΥΣΟΥ ΚΟΥΝΓΚ ΦΟΥ
(Ε.Ο.Γ.Κ.Φ.)
(Α.Μ. Αθλητικής Αναγνώρισης Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού ΟΥ 32)
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ

1. ΣΚΟΠΟΣ – ΣΥΝΘΕΣΗ

1. Η Επιτροπή Διαιτησίας (Ε.Δ.) είναι μέρος της οργάνωσης και σύνθεσής της και προβλέπεται από το καταστατικό της.
2. Σκοπός της Ε.Δ. είναι η οργάνωση των Διαιτητών της Ε.Ο.Γ.Κ.Φ. Η Ε.Δ. δεν έχει καμία οικονομική ή διοικητική αρμοδιότητα. Ο ρόλος της είναι συμβουλευτικός και σε καμία περίπτωση δεσμευτικός για το Διοικητικό Συμβούλιο.
3. Οι αγώνες του ΓΟΥΣΟΥ ΚΟΥΝΓΚ ΦΟΥ, διέπονται από τεχνικούς κανόνες, οι οποίοι αναγράφονται αναλυτικά στο κεφάλαιο με τον διακριτικό τίτλο Κανονισμοί Αγώνων.
4. Οι Διαιτητές είναι υπεύθυνοι για τους αγωνιστικούς χώρους πριν και κατά τη διάρκεια των αγώνων. Διαφυλάττουν την ασφάλεια των αθλητών και την ποιότητα των αγώνων, τηρώντας αυστηρά τους Κανονισμούς Αγώνων.
5. Η ολομέλεια των Διαιτητών ονομάζεται Σώμα Ελλήνων Διαιτητών της Ε.Ο.Γ.Κ.Φ.
6. Κάθε μέλος του Σώματος Ελλήνων Διαιτητών της Ε.Ο.Γ.Κ.Φ. είναι πιστοποιημένο από την Επιτροπή Διαιτησίας και εγκεκριμένο από την Ομοσπονδία.
7. Η Ε.Δ. είναι 3μελής επιτροπή Διαιτητών η οποία συνεργάζεται με το Δ.Σ. της Ε.Ο.Γ.Κ.Φ. για την ανάπτυξη της Διαιτησίας του αθλήματος του ΓΟΥΣΟΥ ΚΟΥΝΓΚ ΦΟΥ.
8. Η Ε.Δ. εκλέγεται μετά από πρόταση της Τ.Ε. και μετά την έγκριση του ΔΣ, με μυστική ψηφοφορία κάθε (4) χρόνια. Αποτελείται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και τον Γραμματέα. ΄Ολα τα μέλη της Ε.Δ. θα πρέπει να κατέχουν τουλάχιστον τον βαθμό του Διαιτητή Α΄ κατηγορίας. Την τελική έγκριση για την Ε.Δ. δίνει το Δ.Σ. της Ε.Ο.Γ.Κ.Φ.
Η αναλυτική περιγραφή της εκλογικής διαδικασίας, παρουσιάζεται στο παράρτημα Α΄ του παρόντος κανονισμού.

2. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ & ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

Η Επιτροπή Διαιτησίας, είναι υπεύθυνη για τα παρακάτω θέματα:

1. Για την εκπαίδευση νέων Διαιτητών
2. Για την διεξαγωγή σεμιναρίων υπενθύμισης των κανόνων διαιτησίας καθώς και την ενημέρωση και την εκπαίδευσή τους στους νέους κανόνες όποτε αυτοί προκύψουν.
3. Την αξιολόγηση των υπαρχόντων διαιτητών με σκοπό τη διατήρηση ή τη βελτίωσή τους.
4. Την απόρριψή τους, εφόσον προκύψει τέτοια ανάγκη και εφόσον προηγηθεί συνεδρίαση με τουλάχιστον 4/5 απαρτία. Σε κάθε περίπτωση την τελική απόφαση την παίρνει το Δ.Σ. της Ε.Ο.Γ.Κ.Φ.
5. Για την σύνταξη των γραπτών θεμάτων εξετάσεων διαιτησίας
6. Για την διεξαγωγή θεωρητικών και πρακτικών εξετάσεων διαιτησίας
7. Για την απόδοση των διπλωμάτων στους νέους Διαιτητές, που επιτυγχάνουν τις εξετάσεις, σε συνεργαία με την Ε.Ο.Γ.Κ.Φ.
8. Για τη σωστή λειτουργία των διαιτητών κατά τη διάρκεια των πρωταθλημάτων και των λοιπών αθλητικών συναντήσεων της Ε.Ο.Γ.Κ.Φ.
9. Για τη διευθέτηση και την επίλυση προβλημάτων, που αφορούν την εφαρμογή των κανονισμών διαιτησίας κατά τη διάρκεια αθλητικών συναντήσεων.
10. Για τη σύνταξη αναφορών αξιολόγησης μετά το τέλος κάθε Πρωταθλήματος, όλων των Διαιτητών που έλαβαν μέρος, καθώς και όλων των θεμάτων που σχετίζονται με την Διαιτησία (οργάνωση Πρωταθλήματος, αγωνιστικοί χώροι, Προπονητές κ.λπ.)
11. Για τη διατήρηση του αρχείου των Διαιτητών με το ιστορικό κάθε Διαιτητή ξεχωριστά – συμμετοχές σε πρωταθλήματα, σεμινάρια, συμπεριφορά, αξιολόγηση ικανοτήτων.
12. Για τη μελέτη και αξιολόγηση προτάσεων που προέρχονται από την Τεχνική Επιτροπή και έχουν άμεση ή έμμεση σχέση με τους κανόνες διαιτησίας.

3. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ

1. Σύμφωνα με τις ανάγκες, η Ε.Δ. σε συνεργασία με την Ε.Ο.Γ.Κ.Φ. διοργανώνει σεμινάρια διαιτησίας για αρχάριους και προχωρημένους. Το οργανοπρόγραμμα των σεμιναρίων διαιτησίας, ανακοινώνεται από το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας μετά από πρόταση της Ε.Δ.
2. Το οργανοπρόγραμμα των σεμιναρίων κοινοποιείται σε όλους του Διαιτητές καθώς και τους Συλλόγους-μέλη της Ομοσπονδίας. Σκοπός των σεμιναρίων είναι:
- Η εκπαίδευση νέων Διαιτητών.
- Η υπενθύμιση των κανόνων διαιτησίας στους υπάρχοντες Διαιτητές και η αποσαφήνιση αμφιλεγόμενων και δύσκολων στην κρίση σημείων του αγώνα.
- Η εκπαίδευση των Διαιτητών στους νέους Κανονισμούς Διαιτησίας, όποτε αυτοί προκύψουν.
3. Τα σεμινάρια διαιτησίας περιέχουν δύο μέρη: Το θεωρητικό και το πρακτικό.
- Στο θεωρητικό μέρος αναλύονται οι κανόνες Διαιτησίας σύμφωνα με τους οποίους λειτουργεί και η Παγκόσμια Ομοσπονδία, της οποίας η Ε.Ο.Γ.Κ.Φ. είναι πλήρες μέλος. Η Ε.Δ. υποχρεούται να εκδώσει και να μοιράσει σε όλους τους Διαιτητές βιβλίο με τους κανονισμούς και τον τρόπο διεξαγωγής των αγωνισμάτων. Το βιβλίο αυτό θα πρέπει να ανανεώνεται, όποτε προκύπτουν νέοι κανόνες.
- Το πρακτικό μέρος περιλαμβάνει διαιτησία στην πράξη και σχολιασμό των διαφόρων φάσεων, των βαθμών και των ποινών που δίνονται ανά περίπτωση.
- Οταν υπάρχει η τεχνική δυνατότητα, προβλέπεται η προβολή οπτικοακουστικών μέσων με χαρακτηριστικές -φάσεις από αγώνες, όπου γίνεται σχολιασμός, καθώς και η απόδοση πόντων και ποινών από τους υποψήφιους διαιτητές.
- Το κόστος συμμετοχής σε κάθε σεμινάρια καθορίζεται από το Δ.Σ. της Ε.Ο.Γ.Κ.Φ. μετά από πρόταση της Ε.Δ.

4. ΕΠΙΠΕΔΑ – ΒΑΘΜΟΙ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ

Οι Διαιτητές της Ε.Ο.Γ.Κ.Φ, ανάλογα με τις ικανότητες και την εμπειρία τους, διακρίνονται σε τρεις (3) βαθμούς: Α΄, Β΄και Γ΄.
Διαιτητές Α΄ κατηγορίας:
α. Μπορούν να διαιτητεύουν σε όλους τους προκριματικούς και τελικούς αγώνες εντός Ελλάδας, σε όλες τις διοργανώσεις (Τοπικά, Ενωσιακά, Διασυλλογικά ή Πανελλήνια Πρωταθλήματα), με την ιδιότητα του Κεντρικού, Περιφερειακού ή Διαιτητή Γραμματείας.
β. Όλοι οι κριτές της Α κατηγορίας έχουν το δικαίωμα να υποβάλλουν αίτημα για συμμετοχή σε διεθνή σεμινάρια εφόσον προταθούν από την ΕΔ και πάρουν την τελική εγκριση και να δώσουν εξετάσεις για να αποκτήσουν δίπλωμα διαιτησίας της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας (είναι απαραίτητη η γνώση της Αγγλικής Γλώσσας).
Διαιτητές Β΄ κατηγορίας:
α. Μπορούν να διαιτητεύουν σε όλους τους προκριματικούς και τελικούς αγώνες, εντός Ελλάδας, σε όλες τις διοργανώσεις (Τοπικά, Ενωσιακά, Διασυλλογικά ή Πανελλήνια Πρωταθλήματα, με την ιδιότητα του Κεντρικού, Περιφερειακού ή Διαιτητή Γραμματείας.
β. Δεν επιτρέπεται να διατητεύουν σαν Κεντρικοί Διαιτητές σε τελικούς Πανελληνίων Πρωταθλημάτων (μπορούν να είναι μόνο Περιφερειακοί Διαιτητές ή Διαιτητές Γραμματείας).
γ. Εφόσον προταθούν από την Ε.Δ. και πάρουν την τελική έγκριση από το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας, έχουν το δικαίωμα να δηλώσουν συμμετοχή στα σεμινάρια διαιτητών της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας, αλλά δεν μπορούν να δώσουν εξετάσεις για διεθνές δίπλωμα διαιτησίας.
Διαιτητές Γ΄ κατηγορίας:
α. Μπορούν να διαιτητεύουν σε όλους τους προκριματικούς και τελικούς αγώνες εντός Ελλάδας, σε όλες τις διοργανώσεις, τοπικές, Ενωσιακές ή Διασυλλογικές πλην Πανελληνίων Πρωταθλημάτων, με την ιδιότητα του Περιφερειακού Διαιτητή ή Διαιτητή Γραμματείας.
β. Σε περιπτώσεις, όπου ένας διαιτητής Γ΄ κατηγορίας επιδείξει εξαιρετική απόδοση και εφόσον επέλθει συμφωνία μεταξύ των τριών (3) υπευθύνων του Πρωταθλήματος (εκπρόσωπο Ε.Ο.Γ.Κ.Φ., Τεχνικό Υπεύθυνο και υπεύθυνο Διαιτησίας), δύναται να επιτραπεί στον συγκεκριμένο Διαιτητή να διαιτητεύσει ως Κεντρικός Διαιτητής, πλην των τελικών αγώνων.
γ. Οι Διαιτητές Γ΄ κατηγορίας έχουν δικαίωμα συμμετοχής στα Πανελλήνια Πρωταθλήματα ως Διαιτητές Γραμματείας, εφόσον η βαθμολογία τους στη προηγούμενη διοργάνωση που έλαβαν μέρος ως Διαιτητές δεν ήταν κάτω του επτά (7).

5. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ

1. Διαιτητές στο ΓΟΥΣΟΥ ΚΟΥΝΓΚ ΦΟΥ μπορούν να γίνουν όλοι οι ΄Ελληνες πολίτες.
- Αλλοδαποί διαιτητές που επιθυμούν να δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, θα πρέπει να ανήκουν σε αλλοδαπή Ομοσπονδία αναγνωρισμένη από την Παγκόσμια Ομοσπονδία.
- Οι αλλοδαποί διαιτητές για να λάβουν μέρος σε οποιαδήποτε διοργάνωση της Ε.Ο.Γ.Κ.Φ. πρέπει να λαμβάνουν προσωπική πρόσκληση από την Ε.Δ. ή οποία θα έχει εγκαίρως ενημερώσει το Δ.Σ της Ομοσπονδίας και θα έχει τη συγκατάθεσή του.
2. Κανένας διαιτητής δεν μπορεί να ασκεί το επάγγελμα του προπονητή ΓΟΥΣΟΥ ΚΟΥΝΓΚ ΦΟΥ σε οποιονδήποτε σύλλογο-μέλος της Ομοσπονδίας.
3. Κανένας διαιτητής δεν μπορεί να λάβει μέρος σε επίσημους αγώνες ως Αθλητής. Εξαιρούντι οι διαιτητές Γ΄ κατηγορίας οι οποίοι διαιτητεύουν μόνο σε τοπικά, διασυλλογικά και Ενωσιακά Πρωταθλήματα. Οι Αθλητές που είναι πιστοποιημένοι Διαιτητές Γ΄ κατηγορίας δεν μπορούν να διατητεύουν αγώνα της κατηγορίας βάρους που λαμβάνουν οι ίδιοι μέρος.
4. Όλοι οι υποψήφιοι θα πρεπει να έχουν γνώση των βασικών σημείων εκπαίδευσης και τεχνικών, σύμφωνα με το πρόγραμμα εκπαίδευσης, που έχει εκδώσει η Τεχνική Επιτροπή της Ε.Ο.Γ.Κ.Φ.
5. Οι πρακτικές εξετάσεις για όλες τις κατηγορίες των Διαιτητών λαμβάνουν χώρα κατά τη διάρκεια των Πρωταθλημάτων ανάλογα με το βαθμό για τον οποίο οι υποψήφιοι εξετάζονται:
o Οι υποψήφιοι Διαιτητές Γ΄ κατηγορίας εξετάζονται σε τοπική, Διασυλλογική ή Ενωσιακή Διοργάνωση.
o Οι υποψήφιοι Διαιτητές Β΄ κατηγορίας εξετάζονται σε τοπική, Διασυλλογική ή Ενωσιακή Διοργάνωση ή/και σε Πανελλήνια Πρωταθλήματα.
o Οι υποψήφιοι Διαιτητές Α΄ κατηγορίας εξετάζονται μόνο σε Πανελλήνια Πρωταθλήματα.
6. ΄Ενας υποψήφιος για τον βαθμό του Διαιτητή Γ΄ κατηγορίας θα πρέπει:
• Να έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του.
• Να έχει τουλάχιστον τον βαθμό της Μαύρης Ζώνης στο ΓΟΥΣΟΥ ΚΟΥΝΓΚ ΦΟΥ
• Να έχει παρακολουθήσει με επιτυχία τουλάχιστον ένα σεμινάριο Διαιτησίας σε Τοπικό, Διασυλλογικό, Ενωσιακό ή Πανελλήνιο επίπεδο.
• Να περάσει με επιτυχία τις πρακτικές εξετάσεις σε ένα τοπικό ή Διασυλλογκικό ή Ενωσιακό Πρωτάθλημα. Σε περίπτωση που λάβει μέρος σε περισσότερα από ένα πρωταθλήματα μέσα σε μία χρονιά, ο υποψήφιος βαθμολογείται με τον μέσο όρο όλων των βαθμολογητών.
Εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις, απονέμεται στον υποψήφιο τιμητικό Δίπλωμα και ο βαθμός του Εθνικού Διαιτητή της Ε.Ο.Γ.Κ.Φ. Γ΄κατηγορίας.
Κατόπιν τούτου, το όνομά του εισάγεται στην επίσημη λίστα των Διαιτητών της Ε.Ο.Γ.Κ.Φ. και εφόσον επιθυμεί μπορεί να ακολουθήσει εξελικτική πορεία, όπως αυτή φαίνεται παρακάτω.
7. ΄Ενας υποψήφιος για τον βαθμό του Διαιτητή Β΄κατηγορίας θα πρέπει:
- Να έχει συγμπηρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του.
- Να έχει τουλάχιστον τον βαθμό της μαύρης ζώνης στου ΓΟΥΣΟΥ ΚΟΥΝΓΚ ΦΟΥ
- Να είναι για δύο συνεχή έτη ενεργός Διαιτητής Γ΄κατηγορίας σε δύο τοπικά, ενωσιακά ή Διασυλλογικά Πρωταθλήματα, ένα ανά έτος.
- Να είναι για δύο συνεχή έτη ενεργός διαιτητής Γραμματείας σε δύο Πανελλήνια Πρωταθλήματα, ένα ανά έτος.
- Να σεμμετάσχει με επιτυχία σε τουλάχιστον δυο σεμινάρια διαιτησίας ετησίως, ένα πριν από Τοπική, Διασυλλογική ή Ενωσιακή Διοργάνωση και ένα πριν από Πανελλήνιο Πρωτάθλημα (εξαιρούνται τα έτη που κάποιο από τα σεμινάρια δεν διοργανώθηκε για οποιονδήποτε λόγο).
- Να περάσει με επιτυχία τις γραπτές εξετάσεις μετά το πέρας του σεμιναρίου, που θα προηγηθεί του Πανελληνίου Πρωταθλήματος.
- Να περάσει με επιτυχία τις πρακτικές εξετάσεις στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα, που θα διεξαχθούν την επόμενη των θεωρητικών εξετάσεων.
Εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις, απονέμεται στον υποψήφιο, τιμητικό Δίπλωμα και ο βαθμός του Εθνικού Διαιτητή Β΄κατηγορίας.
8. Για το βαθμό του Διαιτητή Α΄κατηγορίας θα πρέπει:
- Να έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του.
- Να έχει τουλάχιστον τον βαθμό της Μαύρης Ζώνης 2 DUAN στο ΓΟΥΣΟΥ ΚΟΥΝΓΚ ΦΟΥ
- Να είναι για δύο συνεχή έτη ενεργός Διοιτητής Β΄κατηγορίας, σε δύο Πανελλήνια Πρωταθλήματα, ένα ανά έτος.
- Να συμμετάσχει με επιτυχία σε τουλάχιστον ένα σεμινάριο διαιτησίας, που θα πραγματοποιηθεί την προηγούμενη του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος
- Να περάσει με επιτυχία τις προφορικές εξετάσεις μετά το τέλος του σεμιναρίου, που θα προηγηθεί του Πανελληνίου Πρωταθλήματος (εξαιρούνται τα έτη που κάποιο από τα σεμινάρια δεν διοργανώθηκε για οποιονδήποτε λόγο).
- Να περάσει με επιτυχία τις πρακτικές εξετάσεις στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα που θα διεξαχθεί την επομένη των προφορικών εξετάσεων.
Εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις, απονέμεται στον υποψήφιο, τιμητικό Δίπλωμα και ο βαθμός του Εθνικού Διαιτητή Γουσου Κουνγκ Φου Α΄ κατηγορίας.

6. ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

1. Οι υποψήφιοι Διαιτητές Γ΄ κατηγορίας δεν δίνουν θεωρητικές εξετάσεις.
2. Οι υποψήφιοι Διαιτητές Β΄ κατηγορίας δίνουν γραπτές εξετάσεις θεωρίας
3. Οι υποψήφιοι Διαιτητές Α΄ κατηγορίας δίνουν προφορικές εξετάσεις θεωρίας.
4. Τις ερωτήσεις συντάσσει η Ε.Δ. κατόπιν εντολής του Δ.Σ. της Ε.Ο.Γ.Κ.Φ. Το περιεχόμενο των ερωτήσεων είναι αποκλειστική ευθύνη της Ε.Δ. και θα πρέπει να συνάδει με την φιλοσοφία των θεωρητικών εξετάσεων της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας του Γουσου Κουνγκ Φου.
5. Οι ερωτήσεις των γραπτών εξετάσεων θα πρέπει να είναι από 40 έως 50. Οι ερωτήσεις των προφορικών εξετάσεων θα πρέπει να είναι από 50 έως 60.
6. Ο χρόνος των γραπτών εξετάσεων είναι 90 λεπτά. Ο χρόνος των προφορικών εξετάσεων είναι 30 δευτερόλεπτα ανά ερώτηση συμπεριλαμβανομένης και της εκφώνησης. Στην περίπτωση που ο εξεταζόμενος ξεπεράσει το χρόνο των 30 δευτερολέπτων τότε η ερώτηση θεωρείται άκυρη ακόμα και αν δώσει τη σωστή απάντηση.
7. Οι ερωτήσεις θα πρέπει να καλύπτουν ένα από τα δύο αγωνίσματα Ταολού και Σάντα (Σανσόου) του Γουσου Κουνγκ Φου.
8. Οι υποψήφιοι Διαιτητές Β΄ κατηγορίας θα πρέπει να απαντήσουν σωστά τουλάχιστον στο 80% των ερωτήσεων.
9. Οι υποψήφιοι Διαιτητές Α΄ κατηγορίας θα πρέπει να απαντήσουν σωστά τουλάχιστον στο 90% των ερωτήσεων.

7. ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

- Οι υποψήφιοι Διαιτητές όλων των Κατηγορίων δίνουν πρακτικές εξετάσεις κατά τη διάρκεια των αγώνων ανάλογα με τον βαθμό στον οποίο ο καθένας είναι υποψήφιος.
- Οι υποψήφιοι Γ΄ κατηγορίας δίνουν πρακτικές εξετάσεις σε Τοπική, Ενωσιακή ή Διασυλλογική Διοργάνωση την επόμενη του σεμιναρίου Διαιτησίας που παρακολούθησαν.
- Οι υποψήφιοι Β΄ και Α΄ κατηγορίας δίνουν πρακτικές εξετάσεις μόνο σε Πανελλήνια Πρωταθλήματα την επομένη του σεμιναρίου Διαιτησίας που παρακολούθησαν. Δικαίωμα συμμετοχής στις πρακτικές εξετάσεις έχουν μόνο όσοι περάσει με επιτυχία τις θεωρητικές.
- Όλοι οι υποψήφιοι βαθμολογούνται σύμφωνα με τα κριτήρια της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας.
- Η βάση της βαθμολογίας για τους υποψήφιους Γ΄και Β΄ κατηγορίας είναι το 7.
- Η βάση της βαθμολογίας για τους υποψηφίους της Α΄κατηγορίας είναι το 8.

8. ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ ΣΤΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ

- Ο αριθμός των Διαιτητών σε κάθε πρωτάθλημα πρέπει να είναι ανάλογος με τον αριθμό των αγωνιστικών χώρων που υπάρχουν. Για κάθε αγωνιστικό χώρο απαιτούνται (5) Διαιτητές για το αγώνισμα του ΣΑΝΤΑ και (6) για το αγώνισμα των ΤΑΟΛΟΥ.
- Σε κάθε αγωνιστικό χώρο ορίζεται ένα επικεφαλής Διαιτητής. Τα καθήκοντά του είναι:
* Να καθορίζει τη ροή των Διαιτητών στο συγκεκριμένο αγωνιστικό χώρο, δηλαδή ποιοι διαιτητές θα διαιτητεύσουν σε κάθε αγώνα, έτσι ώστε όλοι οι Διαιτητές να περνάνε από όλες τις θέσεις κυκλικά.
* Να ελέγχει και να βοηθάει τη Γραμματεία του αγωνιστικού χώρου, ώστε να υπάρχει καλή ροή, χωρίς μεγάλες παύσεις ενδιάμεσα στους αγώνες.
* Να βοηθάει στην επίλυση προβλημάτων που προκύπτουν από την εφαρμογή των Κανονισμών Αγώνων. Αν το πρόβλημα είναι ιδιαίτερης σοβαρότητας, θα πρέπει να συμβουλευτεί τον υπεύθυνο Διαιτητή της Διοργάνωσης.
* Να προσέχει , ώστε να ακολουθούνται οι κανόνες, σχετικά με το ποιοι διαιτητές μπορούν να διαιτητεύσουν στους τελικούς, ανάλογα με το βαθμό τους.
* Οι διαιτητές συνεργάζονται με τη Γραμματεία του εκάστοτε αγωνιστικού χώρου, η οποία αποτελείται από άτομα εγκεκριμένα και εκπαιδευμένα από την Ελληνική Ομοσπονδία Γουσου Κουνγκ Φου.
* Τη γενική ευθύνη για τη διεξαγωγή της εκάστοτε διοργάνωσης (τοπική, Ενωσιακή, Διασυλλογική ή Πανελλήνια) έχει η Επιτροπή Διαιτησίας σε συνεργασία με την Επιτροπή Αγώνων, όπως αυτό προκύπτει από τους Κανονισμούς Αγώνων.
* Η Ε.Δ. σε συνεργασία με την Επιτροπή Ενστάσεων, εξετάζει τυχόν γραπτές ενστάσεις που γίνονται κατά τη διάρκεια των διοργανώσεων. Οι ενστάσεις εξετάζονται από 3μελή ομάδα που ορίζονται από την Τ.Ε. για την ημέρα της διεξαγωγής των αγώνων.

9. ΛΟΙΠΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

1. Ενδυση Διαιτητών
- Οι Διαιτητές θα πρέπει να είναι ενδεδυμένοι με τη προβλεπόμενη στολή. Η στολή θα πρέπει να είναι καθαρή, σε καλή κατάσταση, χωρίς φθορές και σκισίματα.
- Οι Εθνικοί Διαιτητές, ανεξαρτήτου φύλου, θα πρέπει να φορούν γκρι παντελόνι, λευκό πουκάμισο, μπλε γραβάτα με λογότυπο της Ομοσπονδίας και μπλε σακάκι. Οι γυναίκες διαιτητές μπορούν εναλλακτικά να φορούν εγκεκριμένο μπλε μαντήλι αντί γραβάτας. Δεν επιτρέπεται να φέρουν κανενός είδους διακριτικό πλην των εγκεκριμένων της Ε.Ο.Γ.Κ.Φ.
- Οι Διεθνείς Διαιτητές έχουν το δικαίωμα να φέρουν τη γραβάτα και το διακριτικό της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας.
- Όλοι οι Διαιτητές θα πρέπει να είναι εφοδιασμένοι με ειδικά υποδήματα, που θα χρησιμοποιούν κατά τη διάρκεια της διαιτησίας στους αγωνιστικούς χώρους. Τα υποδήματα αυτά δεν μπορούν να χρησιμοποιούνται μετά την αποχώρηση από τον αγωνιστικό χώρο για κανένα λόγο. Απαγορεύεται ρητά η χρήση άλλων υποδημάτων.
- Σε περίπτωση που κάποιος διαιτητής δεν φέρει την προβλεπόμενη στολή ή η στολή του δεν είναι σε καλή κατάσταση (λερωμένη, σκισμένη κ.τ.λ), δεν θα του επιτρέπεται η είσοδος στους αγωνιστικούς χώρους.
2. Βαθμολόγηση Διαιτητών
- Όλοι οι Διαιτητές ανεξαρτήτου βαθμού, βαθμολογούνται κατά τη διάρκεια των πρωταθλημάτων. Η Ε.Δ. σε συνεργασία με το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας ορίζει ένα ή περισσότερους βαθμολογητές για το εκάστοτε πρωτάθλημα. Βαθμολογητές μπορούν να είναι μέλη της Ε.Δ. ή Διεθνείς Διαιτητές.
- Η βαθμολόγηση γίνεται στα πρότυπα της βαθμολόγησης των Διεθνών Διαιτητών της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας.
- Η βάση για τους Διαιτητές Γ΄ και Β΄ κατηγορίας είναι το 7 , ενώ για τους Α΄ κατηγορίας είναι το 8.
- Σε περίπτωση που ένας διαιτητής βαθμολογηθεί με βαθμό μικρότερο της βάσης για 2 συνεχή έτη, τότε υποβιβάζεται κατά έναν βαθμό.
- Για να επιστρέψει στον πρότερο βαθμό, θα πρέπει να παρακολουθήσει από την αρχή όλο τον κύκλο των σεμιναρίων ανάλογα με τον βαθμό που ήταν πριν τον υποβιβασμό.
- Από την βαθμολόγηση εξαιρούνται οι Διεθνείς Διαιτητές, εφόσον είναι ενεργοί διαιτητές στον διεθνή χώρο και διατηρούν τον βαθμό τους.
3. Συμπεριφορά διαιτητών
- Οι διαιτητές θα πρέπει να συμπεριφέρονται κόσμια εντός και εκτός των αγωνιστικών χώρων.
- Δεν θα πρέπει να έρχονται σε αντιπαράθεση με τους Προπονητές, τους Αθλητές ή τους θεατές.
- Σε περίπτωση που παρενοχλούνται από οποιονδήποτε Προπονητή ή Αθλητή, θα πρέπει , ύστερα από συνεννόηση με τον υπεύθυνο διαιτησίας της διοργάνωσης , να προβαίνουν στα δέοντα, όπως αυτά αναγράφονται στους Κανονισμούς Αγώνων.
- Απαγορεύεται ρητά η καθοδήγηση Αθλητών εν ώρα αγώνων από Διαιτητή, ακόμα και στην περίπτωση που ο Διαιτητής βρίσκεται σε διάλειμμα.
- Σε περίπτωση που ένας διαιτητής συμπεριφέρεται απρεπώς προς τους Προπονητές, τους Αθλητές ή το κοινό, θα του γίνεται σύσταση από τον υπεύθυνο Διαιτησίας της διοργάνωσης. Σε περίπτωση που ο Διαιτητής συνεχίσει την απρεπή συμπεριφορά θα απομακρύνεται από την διοργάνωση και θα του επιβάλλονται οι ανάλογες κυρώσεις όπως αυτές αναγράφονται στην παράγραφο 9.5.α
4. Ανενεργία
- Στην περίπτωση που ένας διαιτητής παραμείνει ανενεργός για περισσότερο από δύο χρόνια (δεν παρακολουθήσει σεμινάρια διαιτησία ή δεν λάβει μέρος στους αγώνες ως Διαιτητής) τότε πρέπει να επαναξιολογηθεί για να συμμετέχει σαν Διαιτητής σε αγώνες της αντίστοιχης κατηγορίας του βαθμού.
- Αν ένας Διαιτητής επιθυμεί να ασχοληθεί επαγγελματικά με την προπονητική, θα πρέπει να το δηλώσει εγγράφως στο Δ.Σ. της Ομοσπονδίας, με κοινοποίηση στην Ε.Δ. Εφόσον λάβει την έγκριση από το Δ.Σ., τότε η Ε.Δ. τον θέτει σε αργία χωρίς όμως να του αφαιρέσει τον βαθμό του Διαιτητή, που είχε μέχρι εκείνη τη στιγμή. Μπορεί να λαμβάνει μέρος στα σεμινάρια ανανέωσης της άδειας Διαιτητή, για να διατηρήσει τον βαθμό, αλλά δεν επιτρέπεται να δώσει εξετάσεις για να ανέβει κατηγορία. Αν δεν λάβει μέρος στα σεμινάρια ανανέωσης της άδειας Διαιτητή, τότε μετά το πέρας δύο ετών υποβιβάζεται κατά έναν βαθμό, όπως αυτό ορίζεται στην παράγραφο 8.4.α.
5. Ποινές
- Οι ποινές που μπορούν να επιβληθούν σε έναν διαιτητή ποικίλουν ανάλογα τη σοβαρότητα του παραπτώματος. Από προφορική ή γραπτή επίπληξη μέχρι την αργία ή και την αποπομπή του, από μέλος της Ε.Ο.Γ.Κ.Φ.
- Η Ε.Δ. συνεδριάζει και προτείνει προς το Δ.Σ. την ανάλογη ποινή. Την τελική απόφαση και την επιβολή ή όχι αυτής, την λαμβάνει αποκλειστικά το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας.

10. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΕΣ ΑΓΩΝΩΝ

Οι Γραμματείες των αγώνων ορίζονται από την Ε.Δ. και την Τ.Ε. και κυρίως απαρτίζονται απο κριτές Γ΄ κατηγορίας.

11. ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ

Για έκτακτες περιπτώσεις ή για περιπτώσεις που δεν καλύπτονται από τον παρόντα Κανονισμό Διαιτησίας της Ε.Ο.Γ.Κ.Φ., η Ε.Δ. συνεδριάζει και προτείνει την απόφασή της στο Δ.Σ. της Ομοσπονδίας.
Την τελική απόφαση την έχει το Δ.Σ. της Ε.Ο.Γ.Κ.Φ.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΓΡΑΦΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΓΟΥΣΟΥ ΚΟΥΝΓΚ ΦΟΥ

Ε.Ο.Γ.Κ.Φ

(Α.Μ. Αθλητικής Αναγνώρισης Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού 32) 

Γενικά περί μεταγραφών

Οι οποιασδήποτε φύσεως μεταγραφές αθλητών από Σωματείο σε Σωματείο μπορούν να γίνονται μία φορά το χρόνο και για περίοδο 30 ημερών. 

1. Η περίοδος αυτή ορίζεται για την Ε.Ο.Γ.Κ.Φ. από την 1η Σεπτεμβρίου έως και την 30η Σεπτεμβρίου εκάστου έτους. Με απόφαση του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας και μόνο για σπουδαίο λόγο, όπως διεθνείς υποχρέωσεις, έκτακτες καταστάσεις , η περίοδος αυτή μπορεί να παραταθεί (15) ημέρες επιπλέον.
2. Ελεύθερη μεταγραφή αθλητού επιτρέπεται στις πιο κάτω περιπτώσεις:
• Λόγω διάλυσης του Σωματείου, στο οποίο ανήκει, σύμφωνα με το καταστατικό αυτού.
• Λόγω διαγραφής του Σωματείου του από τη δύναμη της Ε.Ο.Γ.Κ.Φ.
• Λόγω ανάκλησης της αθλητικής αναγνώρισης από την Γ.Γ.Α. του Σωματείου.
• Λόγω έλλειψης αγωνιστικής δραστηριότητας του Σωματείου
• Εφόσον ο αθλητής υπερβεί το 28ο έτος της ηλικίας του, ανεξαρτήτως χρόνου εγγραφής στο σωματείο.
3. Ειδικά για τις κατηγορίες Παίδων και Κορασίδων έως 16 ετών επιτρέπεται η ελεύθερη μεταγραφή τους σε άλλο σωματείο, ασχέτως χρόνου εγγραφής τους, ύστερα από γονική συγκατάθεση.
4. Συναινετική μεταγραφή αθλητών της Ε.Ο.Γ.Κ.Φ. γίνεται στις παρακάτω περιπτώσεις με απόφαση του Δ.Σ. του Σωματείου:
• Με αποδέσμευση από το Σωματείο για οποιοδήποτε άλλο Σωματείο .
• Με συμφωνία μεταγραφής για ορισμένο Σωματείο χωρίς οικονομικό αποτέλεσμα.
5. Αναγκαστική μεταγραφή αθλητού επιβάλλεται στις πιο κάτω περιπτώσεις:
• Λόγω μετοίκησης του αθλητή ή της οικογένειάς του για επαγγελματικούς ή οικογενειακούς λόγους σε απόσταση μεγαλύτερη των 100 χλμ. από την έδρα του Σωματείου του αθλητή. Η μετοίκηση αυτή πρέπει να αποδεικνύεται από σχετική βεβαίωση του εργοδότη, βεβαίωση του αρμόδιου ασφαλιστικού φορέα, μισθωτήριο κατοικίας, βεβαίωση της Αστυνομίας για τον τόπο κατοικίας σύμφωνα με τις διατάξεις του επόμενου άρθρου του παρόντος κανονισμού.
• Υστερα από προσφυγή και ευνοϊκή απόφαση από το Α.Σ.Ε.Α.Δ.
6. Προσωρινή μεταγραφή αθλητή επιτρέπεται στις κατωτέρω περιπτώσεις:
• Λόγω σπουδών του αθλητή και για όσο χρόνο διαρκούν οι σπουδές του.
• Λόγω προσωρινής μετοίκησης του αθλητή ή της οικογένειάς του, για το διάστημα της αλλαγής της κατοικίας τους.
• Λόγω στρατιωτικής θητείας του αθλητή, μακρυά του τόπου της μόνιμης κατοικίας του και για όσο χρόνο διαρκέσει αυτή.
7. Στις περιπτώσεις της προηγούμενης παραγράφου ο αθλητής επιστρέφει στο Σωματείο από το οποίο πήρε προσωρινή μεταγραφή μετά την εξάλειψη των αναφερόμενων λόγων.
8. Η μεταγραφή αθλητών σε Σωματείο Αλλοδαπής γίνεται με την απλή εγγραφή του σε σωματείο της αρεσκείας του, στο νέο τόπο μονίμου ή προσωρινής διαμονής με τους εκεί ισχύοντες κανονισμούς. Σε αυτή τη περίπτωση συνεχίζει να ανήκει στη δύναμη του Ελληνικού Σωματείου με τη δυνατότητα της συμμετοχής του σε επίσημους αγώνες στην Ελλάδα.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΤΑΓΡΑΦΩΝ

1. Ο Ενδιαφερόμενος για τη μεταγραφή του σε άλλο Σωματείο υποβάλλει σχετική αίτηση στην Ομοσπονδία με όσα τα απαραίτητα δικαιολογητικά κατά το 1ο δεκαήμερο της περιόδου που ορίζεται στην παράγραφο 2 του προηγούμενου άρθρου.
2. Τα προβλεπόμενα από την προηγούμενη παράγραφο δικαιλογητικά είναι τα εξής:
• Το δελτίο του Αθλητή
• Δύο (2) πρόσφατες φωτογραφίες
• Η κάρτα υγείας του αθλητή σε ισχύ.
• Για την περίπτωση του εδαφίου γ της ελεύθερης μεταγραφής (παράγραφος 3 του προηγούμενου άρθρου), η απόφαση διάλυσης του Σωματείου
• Για την περίπτωση της παραγράφου 4 του προηγούμενου άρθρου, η γονική συγκατάθεση με βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του κηδεμόνα.
• Για τις περιπτώσεις της παραγράφου 5 του αυτού ως άνω άρθρου, η απόφαση του Δ.Σ. του Σωματείου, στο οποίο ανήκει ο αθλητής.
• Για την περίπτωση του εδαφίου (α) της παραγράφου 6 του ιδίου ως άνω αναφερομένου άρθρου , συμβόλαιο ενοικίασης ή αγοράς της νέας κατοικίας ή βεβαίωση του εργοδότη και βεβαίωση της Αστυνομίας.
• Για την περίπτωση του εδαφίου β της αναφερόμενης πιο πάνω παραγράφου 6 του προηγούμενου άρθρου, η απόφαση του Α.Σ.Ε.Α.Δ.
• Για τις περιπτώσεις της παραγράφου 7 του προηγούμενου άρθρου, ανάλογα, η βεβαίωση της σχολής, του εργοδότη, της ενοικίασης, της Αστυνομίας, της Στρατιωτικής μονάδας.
Το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας Γουσου Κουνγκ Φου εγκρίνει ή όχι τις αιτήσεις μεταγραφών των αθλητών.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΝΤΟΠΙΝΓΚ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΓΟΥΣΟΥ ΚΟΥΝΓΚ ΦΟΥ

Ε.Ο.Γ.Κ.Φ

(Α.Μ. Αθλητικής Αναγνώρισης Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού ΟΥ 32) 

1. Σκοπός του παρόντος Κανονισμού είναι η ρύθμιση των θεμάτων που αφορούν τον έλεγχο ντόπινγκ των αθλητών του Γουσού Κουνγκ Φου, κατ΄εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 128 Α΄έως 128 ΙΓ΄του Ν. 2725/99, τα οποία προστέθηκαν με τα άρθρα 52 έως 6 του Ν. 3057/2002 και των διατάξεων του Ν. 3708/2008.
2. Το ντόπινγκ αλλοιώνει τη γνησιότητα του αποτελέσματος και της προσπάθειας των αθλητών, θέτει σε κίνδυνο την υγεία τους, είναι αντίθετο με τις θεμελιώσεις αρχές του Ολυμπισμού, του Ευ αγωνίζεσθαι και της ιατρικής ηθικής και, ως εκ τούτου, απαγορεύεται.
3. Ντόπινγκ είναι η χορήγηση σε αθλητή ή η χρήση από αυτόν ενός απαγορευμένου μέσου, καθώς επίσης και η ύπαρξη στο σώμα του είτε απαγορευμένου μέσου είτε των αποδείξεων της χρήσης ενός τέτοιου μέσου.
4. Ο έλεγχος ντόπινγκ και οι διαδικασίες αυτού γίνονται, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 128 Δ΄και 128 Ε΄του Ν. 2725/1999 όπως αυτά τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του Ν. 3708/2008 και της απόφασης του υπουργού Πολιτισμού, που προβλέπει η παρ. 10 του άρθρου 128 Ε΄ του Ν. 2725/1999.
5. Απαγορευμένα μέσα και ουσίες είναι τα περιλαμβανόμενα στο άρθρο 128 ΙΓ΄του Ν. 2725/1999 και στην εκδιδόμενη, σύμφωνα με τη παρ. 2 του άρθρου αυτού, κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Πολιτισμού.
6. Ο γενικός σχεδιασμός όλων των ελέγχων ντόπινγκ, το ετήσιο προόγραμμα αυτών και η κατανομή ελέγχων, κατά τη διάρκεια αγώνων και εκτός αυτών, γίνεται από το Εθνικό Συμβούλιο Καταπολέμησης (Ε.Σ.ΚΑ.Ν), σε συνεργασία με την Ομοσπονδία και τους αρμόδιους φορείς.
7. ΄Ελεγχος σε αθλητές διενεργείται κατά τη διάρκεια των αγώνων και εκτός αγώνων.
8. Ο έλεγχος ντόπινγκ γίνεται τουλάχιστον σε μια αγωνιστική ημέρα διεξαγωγής των Πανελληνίων Αγώνων της ανώτατης ηλικιακής κατηγορίας.
9. Εκτός των ανωτέρω κατ΄ελάχιστον υποχρεωτικών ελέγχων, βάσει του προγράμματος ελέγχων που καταρτίζει το Ε.Σ.ΚΑ.Ν, ο έλεγχος ντόπινγκ μπορεί να επεκτείνεται είτε σε μεγαλύτερο αριθμό ελεγχόμενων αθλητών, είτε σε αθλητικές διοργανώσεις πέραν των προαναφερομένων.
10. Κατά τη διάρκεια των αγώνων η εντολή διενέργεας ελέγχου ντόπινγκ δίδεται από την αρμόδια Επιτροπή του Ε.Σ.ΚΑ.Ν., η δε δαπάνη των ελέγχων αυτών βαρύνει την Ομοσπονδία.
11. Ο έλεγχος ντόπινγκ εκτός αγώνων και ειδικότερα κατά τη διάρκεια προετοιμασίας των αθλητών διενεργείται με ή χωρίς ειδοποίησή τους. Η εντολή διενέργειας σε περιπτώσεις τέτοιων ελέγχων δίδεται πάντοτε από το Ε.Σ.ΚΑ.Ν, είτε αυτεπαγγέλτως είτε ύστερα από γραπτό αίτημα του Γενικού Γραμματέα Αθλητισμού ή της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής ή της Ομοσπονδίας. Ο έλεγχος των Ελλήνων αθλητών που προετοιμάζονται σε προπονητικό κέντρο του εξωτερικού μπορεί να ανατίθεται από το Ε.Σ.ΚΑ.Ν στον αντίστοιχο φορέα του Κράτους, όπου βρίσκεται η έδρα του προπονητικού κέντρου ή σε άλλον φορέα, εφόσον οι φορείς αυτοί είναι αναγνωρισμένοι από την Δ.Ο.Ε ή τον Π.Ο.Α.
12. Δεν επιτρέπεται η διενέργεια ελέγχου ντόπινγκ από οποιονδήποτε φορέα, ημεδαπό ή αλλοδαπό, χωρίς προηγούμενη ενημέρωση του Ε.Σ.ΚΑ.Ν.
13. Οι πειθαρχικές παραβάσεις ντόπινγκ και οι επιβαλλόμενες πειθαρχικές κυρώσεις προβλέπονται στα άρθρα 128 Ζ΄και 128 Η΄ του Ν. 2725/1999.
14. Για τις παραβάσεις που προβλέπει η παρ. 18 του Ν. 3708/2008, με την οποία προστέθηκαν παράγραφοι 7 και 8 στο τέλος του άρθρου 128 ΙΓ΄ του Ν. 2725/1999, επιβάλλεται κατά περίπτωση:
α) σε αθλητές,
οι προβλεπόμενες στην παρ. 3 Β περίπτωση με στοιχεία β΄, δ΄, ζ΄ (τουλάχιστον για δύο έτη) και ε΄ του άρθρου 128 Η΄ του Ν. 2725/1999 και, σε περίπτωση υποτροπής, οι κυρώσεις με στοιχεία β΄ (τουλάχιστον για δέκα έτη) και ε΄.
β) Σε συντελεστή η προσωρινή αφαίρεση της άδειας άσκησης επαγγέλματος με απόφαση του οργάνου που την χορήγησε και, σε περίπτωση υποτροπής, η οριστική αφαίρεση.
15. Αρμόδιο για τον πειθαρχικό έλεγχο και την επιβολή κυρώσεων όργανο είναι το προβλέπομενο στο καταστατικό της Ομοσπονδίας όργανο, το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) αυτής, σύμφωνα με την προβλεπόμενη στον Πειθαρχικό Κανονισμό της Ομοσπονδίας, διαδικασία.
16. Οι αποφάσεις του Δ.Σ. προσβάλλονται με προσφυγή ενώπιον του Ανώτατου Συμβουλίου Επίλυσης Αθλητικών Διαφορών (Α.Σ.Ε.Α.Δ.), σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 124 του Ν. 2725/1999.
17. Η έναρξη της κύρωσης για μια παράβαση ντόπινγκ υπολογίζεται από την ημερομηνία λήψης του δείγματος και εάν επιβλήθηκε για άρνηση υποβολής σε έλεγχο ντόπινγκ, υπολογίζεται από την ημερομηνία άρνησης, ή της μη συμμόρφωσης. Σε κάθε άλλη περίπτωση, η ποινή υπολογίζεται από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης από το οικείο πειθαρχικό όργανο.
18. Οι Κανονισμοί και οι αποφάσεις που εκδίδονται από τη Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή (Δ.Ο.Ε.), τον Παγκόσμιο Οργανισμό Αντιντόπινγκ (Π.Ο.Α. – W.A.D.A.) και την Παγκόσμια Ομοσπόνδια Γουσου Κουνγκ Φου, σχετικά με τον έλεγχο ντόπινγκ, αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του παρόντος Κανονισμού.
19. Οι εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις Νόμων και Κανονιστικών Πράξεων σχετικά με το αντικείμενο του παρόντος Κανονισμού, αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτού.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΓΟΥΣΟΥ ΚΟΥΝΓΚ ΦΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ Ε.Ο.Γ.Σ.Κ.Φ 

ΑΡΘΡΟ 1ο
ΟΡΓΑΝΩΣΗ – ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ

Με σκοπό την αποτελεσματικότερη λειτουργία της Ομοσπονδίας και την υποστήριξη του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) και των άλλων οργάνων και υπηρεσιών της, η Ομοσπονδία σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 30 του Νόμου 2725/99 (Φ.Ε.Κ. 121 Α΄/17.06.1999) και 55, παρ. 1 του Νόμου 4603/2019 (Φ.Ε.Κ. 48 Α΄/14.03.2019), οργανώνεται σε επίπεδο Διεύθυνσης με τις ακόλουθες οργανικές μονάδες:
Α) Τμήμα Διοίκησης προσωπικού και Διοικητικής μέριμνας.
Β) Τμήμα οικονομικού – προμηθειών – διαχείρισης υλικού.
Γ) Τμήμα Αθλητισμού.

ΑΡΘΡΟ 2ο
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

Στις αρμοδιότητες του τμήματος ανήκουν ιδίως:
1. Η τήρηση και διεκπεραίωση του νόμιμα θεωρημένου βιβλίου Πρωτοκόλλου εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων της Ομοσπονδίας.
2. Η γραμματειακή υποστήριξη του Γεν. Γραμματέα του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας.
3. Ο χειρισμός των θεμάτων που αφορούν το προσωπικό της Ομοσπονδίας, σχετικά με τις προσλήψεις, τοποθετήσεις, μονιμοποιήσεις, αποσπάσεις, μεταφορές, απολύσεις και η σχετική ενημέρωση των ενδιαφερομένων.
4. Η τήρηση και ενημέρωση των ατομικών φακέλων – καρτελών του προσωπικού και η έκδοση όλων των πιστοποιητικών εργασιών ή βεβαιώσεων, σχετικά με την υπηρεσιακή κατάσταση των εργαζομένων.
5. Η μέριμνα για την πιστή εφαρμογή όλων των διατάξεων της εργατικής ή άλλης σχετικής νομοθεσίας και των συναφών εγκυκλίων οδηγιών.
6. Η τήρηση στοιχείων πειθαρχικού ελέγχου του προσωπικού και η τήρηση της διαδικασίας άσκησης του, σύμφωνα με τις διατάξεις της νομοθεσίας και του Κανονισμού αυτού.
7. Η εισήγηση στον Διευθυντή και σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αυτού, στο Γεν. Γραμματέα του Δ.Σ. για κάθε θέμα της αρμοδιότητας του.
8. Η ευθύνη διεκπεραίωσης οποιασδήποτε συναφούς εσωτερικής ή εξωτερικής εργασίας καθώς και αυτής που ανατίθεται στο τμήμα από τον Γεν. Γραμματέα ή τον Διευθυντή.
9. Η σύνταξη των πρακτικών του Δ.Σ. και των Γεν. Συνελεύσεων, η καθαρογραφή και η αρχειοθέτηση αυτών.
10. Η επιμέλεια κάθε υπόθεσης που έχει ανάγκη νομικής συμπαράστασης ή δικαστικής υποστήριξης.

ΑΡΘΡΟ 3ο
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ – ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ

Στις αρμοδιότητές του τμήματος ανήκουν ιδίως:
1. Η τήρηση όλων των Βιβλίων που ο Νόμος προβλέπει για τις Αθλητικές Ομοσπονδίες καθώς και ο Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων (Κ.Β.Σ.).
2. Η οργάνωση και η λειτουργία του λογιστηρίου.
3. Η προετοιμασία και εκτέλεση όλων των εισπράξεων και πληρωμών, μετά από εντολή του Δ.Σ.
4. Η σύνταξη των μισθοδοτικών καταστάσεων και η πληρωμή όλου του προσωπικού (τακτικού – έκτακτου), καθώς και κάθε άλλου συνεργάτη της Ομοσπονδίας.
5. Η παρακράτηση και απόδοση αρμοδίως, των κάθε είδους νομίμων ασφαλιστικών εισφορών και φόρων.
6. Η σύνταξη, μετά από συνεργασία με τον Ταμία, του ετήσιου προϋπολογισμού.
7. Η σύνταξη, μετά από συνεργασία με τον Ταμία, του ετήσιου απολογισμού.
8. Η ακριβής εκτέλεση του εγκεκριμένου προϋπολογισμού.
9. Η ενημέρωση του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας για τη κίνηση και τα υπόλοιπα των κεφαλαίων του προϋπολογισμού.
10. Η κατάρτιση ετήσιου προγράμματος προμηθειών.
11. Η διενέργεια διαφόρων διαγωνισμών προμήθειας υλικών και υπηρεσιών, σύμφωνα με το Νόμο και τον ισχύοντα Κανονισμό προμηθειών και η κατάρτιση συμβάσεων που προβλέπονται για τους παραπάνω διαγωνισμούς.
12. Η παραλαβή (ποιοτική – ποσοτική) πάσης φύσεως υλικού, η φύλαξη και η διαχείρισή του.
13. Η τήρηση βιβλίων αποθήκης υλικού και πρακτικών συνεδριάσεων των Επιτροπών διενέργειας διαγωνισμών.
14. Ο έλεγχος των δικαιολογητικών που απαιτούνται για την εκκαθάριση και πληρωμή κάθε δαπάνης.
15. Η διενέργεια της ετήσιας απογραφής κινητής και ακίνητης περιουσίας της Ομοσπονδίας και η εισήγηση της καταστροφής κάθε άχρηστου υλικού, όπως ο Νόμος ορίζει.
16. Η μέριμνα για τη καθαριότητα των χώρων της Ομοσπονδίας.
17. Η εισήγηση στον Διευθυντή και στο Ταμία της Ομοσπονδίας για τα παραπάνω ή και για κάθε άλλο συναφές θέμα.

ΑΡΘΡΟ 4ο
ΤΜΗΜΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Στις αρμοδιότητες του τμήματος ανήκουν ιδίως:
1. Η οργάνωση και η ομαλή διεξαγωγή όλων των αγώνων και αθλητικών εκδηλώσεων της Ομοσπονδίας.
2. Η επίβλεψη των Αγωνιστικών διοργανώσεων και των Αθλητικών εκδηλώσεων.
3. Η Διοικητική υποστήριξη του προπονητικού και αγωνιστικού προγράμματος των Εθνικών ομάδων και η μέριμνα για την μετακίνηση τους στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό.
4. Η τήρηση στοιχείων πειθαρχικών ποινών που επιβάλλονται σε αθλητικά Σωματεία – μέλη της Ομοσπονδίας ή σε Διοικητικούς παράγοντες αυτών, ή σε αθλητές ή σε προπονητές, σύμφωνα με το οικείο Πειθαρχικό Δίκαιο.
5. Η τήρηση Βιβλίων Μητρώων Σωματείων – μελών, αθλητών και προπονητών της Ομοσπονδίας.
6. Η τήρηση αρχείου αγωνιστικής δραστηριότητας και στατιστικών στοιχείων, όπως συγκέντρωση φύλλων αγώνων των μελών της Ομοσπονδίας και η τήρηση πινάκων κατάταξης ή βαθμολογίας ομάδων ή αθλητών.
7. Η υποστήριξη της Τεχνικής Επιτροπής και των Εφόρων Εθνικών ομάδων της Ομοσπονδίας και η τεχνική εισήγηση.
8. Η υποστήριξη του έργου των διαιτητών ή κριτών κατά περίπτωση.
9. Η έκδοση βεβαιώσεων σε αθλητές και προπονητές για τις αγωνιστικές τους διακρίσεις.
10. Η εισήγηση στον Γεν. Γραμματέα του Δ.Σ. για κάθε άλλο συναφές θέμα που νόμιμα του ανατίθεται.

ΑΡΘΡΟ 5ο
Α΄: ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

1. Το προσωπικό της Ομοσπονδίας διακρίνεται σε τακτικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, σε προσωπικό με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου και σε έκτακτο.
2. Στο τακτικό προσωπικό ανήκουν όσοι προσλαμβάνονται σε οργανικές θέσεις με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.
3. Στο προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή ανεξαρτήτων υπηρεσιών ανήκουν όσοι προσλαμβάνονται με τις ειδικότητες που προβλέπονται στην παράγραφο 3 του Άρθρου 30 του Νόμου 2725/1999 (121 A’) και του Νόμου 4726/2020 (Άρθρο 10, Φ.Ε.Κ. 181/18.09.2020 – προπονητές, γυμναστές, τεχνικούς συμβούλους, δικηγόρους, λογιστές, δημοσιογράφους, φροντιστές, φυσικοθεραπευτές και γιατρούς διαφόρων ειδικοτήτων), όπως κάθε φορά ισχύουν.
4. Στο έκτακτο προσωπικό ανήκουν όσοι προσλαμβάνονται με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, χρονικής διάρκειας όχι μεγαλύτερης των έξη (6) μηνών, για να καλύψει πρόσκαιρες ή περιοδικές ή έκτακτες και κατεπείγουσες ανάγκες της Ομοσπονδίας, εφόσον δεν είναι δυνατό να αντιμετωπιστούν από το λοιπό προσωπικό ή κατά άλλο οικονομικότερο τρόπο, μετά από πλήρως αιτιολογημένη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας.
5. Οι προσλήψεις του προσωπικού των κατηγοριών 1, 2 και 4 γίνονται σύμφωνα με τις διατάξεις των κεφαλαίων Α, Β και Γ του Νόμου 2190/1994 και του Νόμου 4726/2020, όπως κάθε φορά ισχύουν.
6. Η μισθολογική εξέλιξη του προσωπικού της παραγράφου 1 του παρόντος κανονισμού γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 9, 10, 11, 12, 13, 14,15 του ν. 4354/2015 (Α΄ 176) και του άρθρου 55 του ν. 4369/2015, όπως κάθε φορά ισχύουν.
Β΄: ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ – ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
1. Οι θέσεις του τακτικού προσωπικού της Ομοσπονδίας που είναι ενιαίες σύμφωνα με την παράγραφο 1 του Άρθρου 30 του Νόμου 2725/1999 είναι κατά κατηγορία οι ακόλουθες:
Α) Κατηγορία Π.Ε.
Κλάδος Διοικητικός – Οικονομικός ή Πληροφορικής: Θέσεις Μία (1).
Β) Κατηγορία Τ.Ε.
Κλάδος Διοικητικός – Οικονομικός ή Πληροφορικής ή Φυσικής Αγωγής: Θέσεις Μία (1).
Γ) Κατηγορία Δ.Ε.
Κλάδος Διοικητικός – Λογιστικός: Θέσεις Πέντε (5).
Δ) Κατηγορία Υ.Ε.
Κλάδος προσωπικού καθαριότητας: Θέσεις Μία (1).
2. Οι διατάξεις περί προσόντων διορισμού των δημοσίων υπαλλήλων εφαρμόζονται ανάλογα και για την πρόσληψη του προσωπικού της Ομοσπονδίας.
3. Οι θέσεις των Κατηγοριών Π.Ε., Τ.Ε., Δ.Ε. και Υ.Ε. κατατάσσονται σε τέσσερεις συνολικά βαθμούς ως ακολούθως:
Α) Βαθμός Α,
Β) Βαθμός Β,
Γ) Βαθμός Γ και
Δ) Βαθμός Δ.
4. Οι θέσεις των Κατηγοριών Π.Ε., Τ.Ε. και Δ.Ε. κατατάσσονται στους βαθμούς Δ, Γ, Β και Α από τους οποίους ανώτερος είναι ο Α και κατώτερος ο Δ (εισαγωγικός).
5. Οι θέσεις της Κατηγορίας Υ.Ε. κατατάσσονται στους βαθμούς Ε, Δ, Γ και Β από τους οποίους ανώτερος είναι ο Β και κατώτερος ο Ε (εισαγωγικός).
6. Μεταξύ υπαλλήλων του ιδίου βαθμού δεν υπάρχει αρχαιότητα.

ΑΡΘΡΟ 6ο
ΧΡΟΝΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΑΓΩΓΗ

Για την προαγωγή από βαθμό σε βαθμό εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4369/2016, όπως κάθε φορά ισχύουν.

ΑΡΘΡΟ 7ο
Α΄: ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ – ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

Ο Διευθυντής της Ομοσπονδίας έχει ιδίως τα παρακάτω καθήκοντα και αρμοδιότητες:
1. Ελέγχει, συντονίζει και κατευθύνει όλες τις οργανικές μονάδες της Ομοσπονδίας.
2. Έχει την ευθύνη της υλοποίησης των αποφάσεων του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας.
3. Αναφέρεται στο Γεν. Γραμματέα και στον Πρόεδρο του Δ.Σ.
4. Εισηγείται στο Δ.Σ. για κάθε θέμα που αφορά στο προσωπικό, στην οργάνωση, στη διοίκηση και στη λειτουργία της Ομοσπονδίας.
5. Για τους Ειδικούς συνεργάτες και λοιπές Κατηγορίες που προβλέπονται στη διάταξη της παρ.3 του Άρθρου 30 του Νόμου 2725/1999, αλλά και για κάθε άλλο θέμα, ο Διευθυντής έχει όσες αρμοδιότητες του αναθέτει συγκεκριμένα το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας.
Β΄: ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΙ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
Οι προϊστάμενοι των Τμημάτων έχουν τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες που ανήκουν στα επί μέρους Τμήματα των οποίων προΐστανται, αναφέρονται δε, κατ΄ αρχάς, στο Διευθυντή της Ομοσπονδίας.

ΑΡΘΡΟ 8ο
ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ

1. Διευθυντής των διοικητικών υπηρεσιών της Ομοσπονδίας επιλέγεται και τοποθετείται υπάλληλος της Κατηγορίας Π.Ε., με τέσσερα (4) έτη υπηρεσία στο Βαθμό Α.
2. Προϊστάμενοι των Τμημάτων επιλέγονται και τοποθετούνται υπάλληλοι, με Βαθμό Α, ως εξής:
Α) Στο Τμήμα Διοίκησης Προσωπικού και Διοικητικής Μέριμνας υπάλληλος της Κατηγορίας Δ.Ε., κλάδου διοικητικού.
Β) Στο Τμήμα Οικονομικού – Προμηθειών – Διαχείρισης Υλικού υπάλληλος Κατηγορίας Δ.Ε.
Γ) Στο Τμήμα Αθλητισμού υπάλληλος Κατηγορίας Δ.Ε.
3. Η επιλογή του Διευθυντή και των προϊσταμένων Τμημάτων γίνονται από το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας, για τρία (3) έτη, μετά από σύμφωνη γνώμη ου Υπηρεσιακού Συμβουλίου (Υ.Σ.). Η γνώμη του Υ.Σ. για τον Διευθυντή είναι απλή, ενώ για τους Προϊσταμένους Τμημάτων σύμφωνη και δεσμευτική για το Δ.Σ.
4. Εάν στην Ομοσπονδία δεν υπηρετούν υπάλληλοι με τα παραπάνω αντίστοιχα τυπικά προσόντα, επιλέγονται προσωρινά για την άσκηση καθηκόντων Διευθυντή, προϊστάμενοι Τμήματος υπάλληλοι των Κατηγοριών Δ.Ε., κατά σειρά, με τα αμέσως κατώτερα των απαιτουμένων τυπικά προσόντα.
5. Μεταξύ περισσοτέρων υπαλλήλων που διαθέτουν τα τυπικά προσόντα για επιλογή σε θέσεις προϊσταμένων, προηγούνται εκείνοι που διαθέτουν άρτια επαγγελματική και επιστημονική κατάρτιση, δραστηριότητα στην υπηρεσία, ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών και ευθυνών, ευχέρεια προγραμματισμού και συντονισμού, ικανότητα – παρακίνηση των υφισταμένων για την επίτευξη στόχων, καθώς και καλή γνώση ξένης γλώσσας και χρήση Η/Υ.
6. Επιτρέπεται στο Δ.Σ. της Ομοσπονδίας, μετά από σύμφωνη και πλήρως αιτιολογημένη γνώμη του Υ.Σ., να απαλλάξει των καθηκόντων τους, τον Διευθυντή ή προϊστάμενο Τμήματος για λόγους αναίτιας αδυναμίας εκπλήρωσης των καθηκόντων τους, ακαταλληλότητας, πειθαρχικού αδικήματος ή άλλου σπουδαίου λόγου.
Μέχρι να γνωμοδοτήσει σχετικά το Υ.Σ., επιτρέπεται στο Δ.Σ., με αιτιολογημένη απόφασή του, να απαλλάξει προσωρινά των καθηκόντων τους τα παραπάνω πρόσωπα, για τους ίδιους λόγους.

ΑΡΘΡΟ 9ο
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Υπηρεσιακό Συμβούλιο είναι Τριμελές όργανο αποτελούμενο από:
Α) έναν υπάλληλο της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού (Γ.Γ.Α.) με Βαθμό Α.
Β) Έναν εκπρόσωπο των εργαζομένων, ο οποίος είναι μέλος του Δ.Σ. του Πανελληνίου Συλλόγου Υπαλλήλων Αθλητικών Σωματείων (Π.Σ.Υ.Α.Σ.) και
Γ) Από το Γενικό Γραμματέα της οικείας Ομοσπονδίας.
2. Α) Τα μέλη του Υ.Σ., με ισάριθμους αναπληρωτές, ορίζονται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Γ.Γ.Α. για θητεία τεσσάρων (4) ετών, η οποία αρχίζει την 1η Ιανουαρίου του αμέσως επόμενου έτους από το Ολυμπιακό έτος, όπου διεξήχθησαν οι αρχαιρεσίες της Ομοσπονδίας. Η απόφαση του Γ.Γ.Α. εκδίδεται έως την 31η Δεκεμβρίου του Ολυμπιακού έτους. Κατά την πρώτη συγκρότηση του Υ.Σ., η θητεία του μπορεί να είναι μικρότερη των τεσσάρων ετών.
Β) Εντός Δεκαπέντε (15) ημερών μετά τη διεξαγωγή των αρχαιρεσιών της Ομοσπονδίας, ο Π.Σ.Υ.Α.Σ. αποστέλλει στη Γ.Γ.Α. το όνομα του εκπροσώπου των εργαζομένων, με τον αναπληρωτή του και η Ομοσπονδία το όνομα του μέλους του Δ.Σ. αυτής που θα αναπληρώνει τον Γεν. Γραμματέα. Επίσης η Ομοσπονδία αποστέλλει και τα ονόματα δύο υπαλλήλων της, για τον ορισμό του γραμματέα του Υ.Σ. και του αναπληρωτή του.
Γ) Εάν οι προτάσεις του Π.Σ.Υ.Α.Σ. και της Ομοσπονδίας δεν υποβληθούν στη Γ.Γ.Α. έως την 30 Νοεμβρίου, ο Γ.Γ. Αθλητισμού μπορεί να ορίσει:
α) Ως μέλος του Υ.Σ. εκπρόσωπο των εργαζομένων, έναν εργαζόμενο οποιασδήποτε Ομοσπονδίας, με τον αναπληρωτή του,
β) Ως αναπληρωτή του Γεν. Γραμματέα της Ομοσπονδίας οποιοδήποτε μέλος του Δ.Σ. αυτής και
γ) Ως γραμματέα του Υ.Σ. υπάλληλο άλλης Ομοσπονδίας, που έχει προταθεί από αυτή, ως γραμματέας του δικού της Υ.Σ.
3. Α) Το Υ.Σ. είναι αρμόδιο να γνωμοδοτεί για κάθε θέμα που αφορά στην υπηρεσιακή κατάσταση του προσωπικού της Ομοσπονδίας. Λειτουργεί δε και ως Πειθαρχικό Συμβούλιο.
Β) Τα ερωτήματα προς το Υ.Σ. υποβάλλονται από το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας.
Γ) Καθήκοντα εισηγητή ασκεί ο Διευθυντής της Ομοσπονδίας ή ο αναπληρωτής του.
4. Κατά τα λοιπά η λειτουργία του Υ.Σ. διέπεται από τις διατάξεις του Άρθρου 163 του υπαλληλικού Κώδικα, όπως αυτός κάθε φορά ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 10ο
ΑΤΟΜΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

1. Ο ατομικός φάκελος των υπαλλήλων της Ομοσπονδίας τηρούνται στα γραφεία αυτής και συγκροτούνται μετά το διορισμό των υπαλλήλων. Περιλαμβάνουν δε όλα τα αναγκαία στοιχεία που προσδιορίζουν την ατομική, οικογενειακή και υπηρεσιακή κατάσταση αυτών.
2. Ειδικότερα ο φάκελος περιλαμβάνει:
Α) Τα στοιχεία της οικογενειακής κατάστασης του υπαλλήλου.
Β) Τους τίτλους σπουδών ή άλλα τυπικά προσόντα.
Γ) Την πράξη σύστασης της εργασιακής σχέσης, αποφάσεις, έγγραφα, εκθέσεις αξιολόγησης και άλλα στοιχεία που αναφέρονται στην υπηρεσιακή γενικά κατάσταση και δραστηριότητα του υπαλλήλου.
Δ) Κάθε άλλο στοιχείο που ο υπάλληλος καταθέτει και ζητεί να περιληφθεί στον ατομικό του φάκελο, εφόσον σχετίζεται με την υπηρεσιακή του κατάσταση ή είναι πρόσφορο για την αξιολόγησή του.
3. Κάθε υπάλληλος αξιολογείται για την υπηρεσιακή του δραστηριότητα, την επαγγελματική του ικανότητα και την συμπεριφορά του με βαθμούς Α, Β, και Γ, εκ των οποίων ανώτερος είναι ο Α και κατώτερος ο Γ.
4. Οι εκθέσεις αξιολόγησης συντάσσονται τον Ιανουάριο κάθε έτους και αφορούν τη δράση του υπαλλήλου του προηγούμενου έτους, εφόσον υπηρέτησε για έξη (6) τουλάχιστον μήνες.
5. Οι εκθέσεις αξιολόγησης, συντάσσονται για τους υπαλλήλους της Ομοσπονδίας από τον Διευθυντή της και για τον Διευθυντή από τον Γεν. Γραμματέα. Πρέπει να είναι αιτιολογημένες και να αποβλέπουν στην αντικειμενική και αμερόληπτη στάθμιση της υπηρεσιακής δραστηριότητας, της συμπεριφοράς και της επαγγελματικής ικανότητας των κρινόμενων σε σχέση με τα καθήκοντα που ασκούν.
6. Οι εκθέσεις αξιολόγησης κοινοποιούνται υποχρεωτικά στους υπαλλήλους του πρώτο δεκαήμερο του Φεβρουαρίου κάθε έτους. Κατά της εκθέσεως επιτρέπεται ένσταση από τον υπάλληλο εντός δέκα (10) ημερών από της κοινοποιήσεως, ενώπιον του Υ.Σ.
Η ένσταση κατατίθεται στο Τμήμα διοίκησης προσωπικού της Ομοσπονδίας και διαβιβάζεται στο Υ.Σ. εντός δέκα (10) ημερών.
Το Υ.Σ. αποφασίζει αμετάκλητα, εντός προθεσμίας δύο (2) μηνών από της υποβολής της ένστασης.

ΑΡΘΡΟ 11ο
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

1. Όλο το προσωπικό είναι υπεύθυνο για την εκτέλεση των καθηκόντων του και τη νομιμότητα των υπηρεσιακών ενεργειών του.
2. Το προσωπικό οφείλει να τηρεί τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, του Καταστατικού και των Κανονισμών της Ομοσπονδίας, καθώς και τις αποφάσεις, εντολές, εγκυκλίους και οδηγίες του Δ.Σ. και των προϊσταμένων του.
3. Το προσωπικό οφείλει, κατά την άσκηση των καθηκόντων του, να συμπεριφέρεται με ευπρέπεια και να εξυπηρετεί τους ενδιαφερόμενους, χωρίς να κάνει διακρίσεις σε όφελος ή σε βάρος τους.
4. Το προσωπικό οφείλει να τηρεί την υπηρεσιακή εχεμύθεια, να εκτελεί τα καθήκοντά του με επιμέλεια, ζήλο, εργατικότητα και αποτελεσματικότητα, καθώς επίσης και να περιφρουρεί με κάθε επιμέλεια την περιουσία και τα συμφέροντα της Ομοσπονδίας.

ΑΡΘΡΟ 12ο
ΩΡΑΡΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ – ΩΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ – ΑΔΕΙΕΣ – ΑΡΓΙΕΣ

1. Για το τακτικό προσωπικό εφαρμόζεται 5ήμερη εργασία και το ωράριο εργασίας του καθορίζεται από το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας, ύστερα από πρόταση του Γεν. Γραμματέα αυτού, κατ΄ αναλογία του ωραρίου των δημοσίων υπαλλήλων και των υπηρεσιών της Γ.Γ.Α..
2. Τα θέματα που αφορούν στις ώρες εργασίας του προσωπικού, στις πάσης φύσεως άδειες απουσίας του από την εργασία, καθώς και στις αργίες, διέπονται από την εργατική νομοθεσία.
3. Το προσωπικό της Ομοσπονδίας υποχρεούται να παρέχει την εργασία του, όταν οι ανάγκες το επιβάλλουν, στη διάρκεια των αγωνιστικών και άλλων εκδηλώσεων της Ομοσπονδίας και εκτός του νομίμου ωραρίου του, με καταβολή των προβλεπομένων, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας.

ΑΡΘΡΟ 13ο
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ – ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

1. Το νεοπροσλαμβανόμενο προσωπικό, με οποιαδήποτε σχέση, τοποθετείται στις οργανικές θέσεις για τις οποίες έγινε η σχετική προκήρυξη, με απόφαση του Δ.Σ., που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του Γεν. Γραμματέα αυτού.
2. Η τοποθέτηση προϊσταμένων Τμημάτων της Ομοσπονδίας ενεργείται με απόφαση του Δ.Σ. αυτής, μετά από εισήγηση του Γεν. Γραμματέα αυτού.
3. Επιτρέπεται μετά από πάροδο διετίας από της προσλήψεως του υπαλλήλου ή της τελευταίας μετάθεσής του, η μετάθεση υπαλλήλου Ομοσπονδίας, ύστερα από αίτησή του, σε κενή οργανική θέση άλλης Αθλητικής Ομοσπονδίας, Ενώσεως της Ομοσπονδίας ή μεταξύ των Ενώσεων αυτής ή άλλης Ομοσπονδίας ή σε άλλον φορέα εποπτευόμενο από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού. Οι μεταθέσεις αυτές ενεργούνται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας, μετά από σύμφωνη γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου.
4. Για τις μεταθέσεις λαμβάνονται υπόψη, πέραν των υπηρεσιακών αναγκών, και κριτήρια όπως, της κατοικίας, της οικογενειακής και οικονομικής κατάστασης και υγείας του αιτούντα, ο τόπος κατοικίας του συζύγου αυτού κ.λπ.

ΑΡΘΡΟ 14ο
ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 

1. Κάθε παράβαση υποχρέωσης (καθήκοντος) του υπαλλήλου, που επιβάλλεται από το Σύνταγμα, τους Νόμους, τους Κανονισμούς λειτουργίας και τις σε εκτέλεση αυτών, εντολές και οδηγίες των προϊσταμένων του και η οποία συντελείται με υπαίτια και καταλογιστέα πράξη ή παράλειψη αποτελεί πειθαρχικό παράπτωμα.
2. Οι πειθαρχικές ποινές που επιβάλλονται στους υπαλλήλους είναι:
Α) Η έγγραφη επίπληξη,
Β) Πρόστιμο έως τις αποδοχές ενός (1) μήνα,
Γ) Η στέρηση του δικαιώματος για προαγωγή ή και επιλογή προϊσταμένου από ένα (1) έως και τρία (3) έτη,
Δ) Προσωρινή παύση από ένα (1) έως και τρεις (3) μήνες, με πλήρη στέρηση αποδοχών και
Ε) Οριστική παύση. Η ποινή αυτή μπορεί να επιβληθεί μόνο για παραπτώματα για τα οποία και ο υπαλληλικός Κώδικας την προβλέπει για τους δημοσίους υπαλλήλους.
3. Πειθαρχική εξουσία στους υπαλλήλους της Ομοσπονδίας ασκούν το Πειθαρχικό Συμβούλιο, το Δ.Σ., ο Γεν. Γραμματέας και ο Διευθυντής της Ομοσπονδίας.
4. Ο Διευθυντής έχει αρμοδιότητα να επιβάλλει τις πειθαρχικές ποινές της έγγραφης επίπληξης. Ο Γεν. Γραμματέας έχει αρμοδιότητα να επιβάλλει τις πειθαρχικές ποινές της έγγραφης επίπληξης και του προστίμου έως και το ένα τρίτο (1/3) των μηνιαίων αποδοχών. Το Δ.Σ. έχει αρμοδιότητα να επιβάλλει τις πειθαρχικές ποινές της έγγραφης επίπληξης και του προστίμου έως και τις αποδοχές ενός (1) μηνός. Το Πειθαρχικό Συμβούλιο έχει αρμοδιότητα να επιβάλλει όλες τις πειθαρχικές ποινές.
5. Ο Γεν. Γραμματέας και ο Διευθυντής επιλαμβάνονται αυτεπαγγέλτως το δε Δ.Σ. ύστερα από παραπομπή που θα γίνει από τον Γεν. Γραμματέα, εάν κρίνει ότι το πειθαρχικό παράπτωμα πρέπει να τιμωρηθεί με πειθαρχική ποινή μεγαλύτερη της δικαιοδοσίας του. Για το λόγο αυτό ο Διευθυντής παραπέμπει την υπόθεση στον Γεν. Γραμματέα. Το Πειθαρχικό Συμβούλιο επιλαμβάνεται ύστερα από παραπομπή του Δ.Σ. Για τις ποινές που επιβάλλουν ο Διευθυντής ή ο Γεν. Γραμματέας επιτρέπεται ένσταση ενώπιον του Δ.Σ. Για τις ποινές που επιβάλλει το Δ.Σ. επιτρέπεται ένσταση στο Πειθαρχικό Συμβούλιο.
Ένσταση υπέρ ή κατά του υπαλλήλου μπορεί να υποβάλλει και ο ανώτερος πειθαρχικός προϊστάμενος αυτού. Οι παραπάνω ενστάσεις υποβάλλονται στη γραμματεία της Ομοσπονδίας, εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης.
6. Πειθαρχική ποινή δεν επιβάλλεται, εάν ο υπάλληλος δεν κληθεί προηγουμένως σε απολογία. Στην κλήση σε απολογία καθορίζεται σαφώς το αποδιδόμενο πειθαρχικό παράπτωμα και ορίζεται προθεσμία, 3 έως 8 εργάσιμες ημέρες για απολογία.
7. Η απολογία υποβάλλεται εγγράφως. Όταν το Δ.Σ. είναι αρμόδιο για την επιβολή της ποινής επιτρέπεται στον διωκόμενο και η προφορική συμπληρωματική απολογία ενώπιον αυτού. Η μη υποβολή απολογίας δεν κωλύει την έκδοση της πειθαρχικής απόφασης.
8. Η πειθαρχική απόφαση διατυπώνεται εγγράφως, πρέπει να είναι πλήρως αιτιολογημένη και να μνημονεύει τα πραγματικά περιστατικά και στοιχεία που συνιστούν την αντικειμενική και υποκειμενική υπόσταση του πειθαρχικού παραπτώματος, προσδιορισμένο κατά είδος, τόπο κα χρόνο.
9. Τα πειθαρχικά παραπτώματα παραγράφονται μετά δύο (2) έτη από την ημέρα που διαπράχθηκαν. Η κλήση σε απολογία διακόπτει την παραγραφή. Πειθαρχικό παράπτωμα που αποτελεί και ποινικό αδίκημα δεν παραγράφεται πριν παραγραφεί το ποινικό αδίκημα.
10. Το πρόστιμο παρακρατείται σε μηνιαίες δόσεις. Κάθε δόση δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το ένα έκτο (1/6) των μηνιαίων αποδοχών, εκτός εάν ο τιμωρηθείς υπάλληλος δηλώσει εγγράφως ότι επιθυμεί την καταβολή σε μικρότερο αριθμό δόσεων ή ολόκληρου του προστίμου.
11. Διαγράφεται αυτοδικαίως η ποινή της επίπληξης μετά δύο (2) έτη, του προστίμου μετά τρία (3) έτη και οι λοιπές ποινές, εκτός της οριστικής παύσης, μετά έξη (6) έτη, εφόσον κατά το αντίστοιχο χρονικό διάστημα, ο υπάλληλος δεν τιμωρήθηκε με άλλη ποινή. Μετά τη διαγραφή τους οι ποινές δεν μπορούν να αποτελούν στοιχείο κρίσης του υπαλλήλου.

ΑΡΘΡΟ 15ο
ΛΥΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ

Η σύμβαση εργασίας του τακτικού προσωπικού της Ομοσπονδίας λύεται:
1. Με τη συμπλήρωση του κατά τις κείμενες διατάξεις ορίου ηλικίας και θεμελιώσεως συνταξιοδοτικού δικαιώματος.
2. Μετά από έγγραφη παραίτηση και αποδοχή αυτής από το Δ.Σ.
3. Μετά από επιβολή της πειθαρχικής ποινής οριστικής παύσης.

ΑΡΘΡΟ 16ο
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1. Το Διοικητικό προσωπικό της Ομοσπονδίας και των Ενώσεών της, που είχε προσληφθεί μέχρι 30 Μαρτίου 1998, υπηρετούσε την 17η Ιουνίου 1999 ή έχει προσληφθεί με τις διατάξεις του άρθρου 30 παράγραφος 3 του ν. 2725/1999 ή έχει προσληφθεί με σχέση εξαρτημένης εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου και υπηρετεί μέχρι έναρξης ισχύος του ν. 4603/2019 (Φ.Ε.Κ. 48 Α΄/14.03.2019), συνεχίζει δε να υπηρετεί μέχρι της εγκρίσεως του παρόντος, κατατάσσεται στις οργανικές θέσεις που προβλέπονται από τον κανονισμό αυτό, ανάλογα με το χρόνο υπηρεσίας και τα τυπικά προσόντα, της οικείας κατηγορίας ή κλάδου.
Αν δεν υπάρχουν αντίστοιχες κενές οργανικές θέσεις ή οι υφιστάμενες δεν επαρκούν, συνιστώνται προσωποπαγείς θέσεις, αντίστοιχες της κατηγορίας και του Βαθμού, που ανάλογα με τα τυπικά προσόντα και το χρόνο υπηρεσίας, πρέπει να έχει ο υπάλληλος. Η κατάταξη του προσωπικού στις προσωποπαγείς θέσεις γίνεται σε Βαθμούς της οικείας κατηγορίας ανάλογα με το χρόνο υπηρεσίας που έχει διανυθεί με τα τυπικά προσόντα της κατηγορίας στην οποία ανήκει η προσωρινή θέση. Οι προσωποπαγείς θέσεις καταργούνται μόλις κενωθούν με οποιοδήποτε τρόπο.
Αμέσως μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος Κανονισμού, η Ομοσπονδία αποστέλλει Διαπιστωτική Πράξη με την κατάταξη του προσωπικού στις οργανικές ή προσωποπαγείς θέσεις.
2. Η κατάταξη του προσωπικού στις θέσεις και τους Βαθμούς γίνεται με απόφαση του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας. Κριτήριο για τη κατάταξη στις κενές θέσεις αποτελεί ο χρόνος υπηρεσίας, προηγουμένων των αρχαιοτέρων.
3. Κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος Κανονισμού, μετά τη κατάταξη του προσωπικού σε θέσεις και Βαθμούς, η επιλογή προϊσταμένων γίνεται με πρόταση του Γεν. Γραμματέα από το Δ.Σ., σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Κανονισμού. Εάν δεν υπάρχουν συγκροτημένοι ατομικοί φάκελοι για τους υπαλλήλους από τους οποίους να προκύπτει η υπηρεσιακή τους δραστηριότητα και απόδοση, λαμβάνεται υπόψη για την αξιολόγησή τους κάθε άλλο πρόσφορο στοιχείο.

ΑΡΘΡΟ 17ο
ΙΣΧΥΣ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

1. Ο παρών κανονισμός αποτελούμενος από δέκα επτά (17) άρθρα τροποποιεί και κωδικοποιεί όλους τους προηγούμενους, ως τώρα, ισχύοντες κανονισμούς, οι οποίοι και παύουν να ισχύουν μετά την έγκριση και ομόφωνη ψήφιση του από το Δ.Σ. κατά τη συνεδρίαση της 10ης Μαρτίου 2022.
2. Η ισχύς του αρχίζει από την επομένη της έγκρισής του, από τον αρμόδιο για θέματα αθλητισμού Υπουργό.

Ο παρών Κανονισμός όπως ισχύει μετά τις τροποποιήσεις του, ψηφίστηκε από τη Γενική Συνέλευση των σωματείων μελών της, την 3η Μαίου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 16.00 π.μ., σύμφωνα με τον αθλητικό νόμο 2725/1999 όπως ισχύει σήμερα με τις τροποποιήσεις του.

Μέλος της Ευρωπαϊκής και Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Γουσου - Κουνγκ Φου.
Αναγνωρισμένη από τη Γενική Γραμματεία
Αθλητισμού με το υπ' αριθμ. 12/2456 ΦΕΚ.

Επικοινωνία

Αρτάκης & Ελλησπόντου, 133 41 Άνω Λιόσια & Κωνσταντινουπόλεως 59, 133 42 Άνω Λιόσια
Χάρτης

+30 693 672 1714

board@wushu.org.gr